Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)
Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28.

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar
som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom
särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och
medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående raserna och uppgifterna.
Specialklubbens verksamhet omfattar de raser för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd
med specialklubben. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål
För Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren
och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa raser att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och  undägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål skall klubben
1. informera och sprida kunskap om SKK och Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar – dess mål, organisation
och arbetsformer
2. informera om till klubben hörande raser och dessas användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till
användning
6. utforma regler för jaktprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och
tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar
7. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
8. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
9. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i klubben. Medlemskap i SKF finns av två slag;
Specialklubbsmedlem
Medlemskapet berättigar till deltagande i all verksamhet samt erhållande av specialklubbens publikationer. Rätt att
delta på prov och utställningar i SKFs rasklubbar.
Rasklubbsmedlem
Rasklubbsmedlem är kollektivt ansluten till SKF. Medlemskap i rasklubb berättigar till deltagande i av rasklubb
anordnade aktiviteter samt erhållande av klubbens publikationer. Rasklubbsmedlem äger också rätt att delta i prov
och utställningar som arrangeras av SKF eller i SKF ingående rasklubbar, under förutsättning att arrangemangen
utannonseras som öppna för alla i SKF ingående raser.
Medlemskap i flera rasklubbar är möjligt.
Styrelsen beviljar medlemskap.
Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma
rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon
fyller 16 år.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till
hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller
blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte
åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot
hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av
hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i
dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse,
kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas
som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte, som också beslutar hur stor del av rasklubbarnas
medlemsavgift som skall tillfalla SKF (gäller även familjemedlemmar).
Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel
medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller
inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande
medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Med mandatperiod avses i dessa stadgar:
För personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande
årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
Förtroendevald, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som valt vederbörande, kan inte kvarstå
som förtroendevald för denna.

§ 6 Organisation
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i
dessa stadgar benämnd styrelsen.
Klubbens verksamhet handhas även av rasklubbar och/eller lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av
särskilda stadgar, fastställda av styrelsen.
För bedrivande av lokal verksamhet kan lokalavdelningar bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område
och efter godkännande av klubbstyrelsen.
Klubbstyrelsen beslutar om lokalavdelningens och/eller rasklubbens organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte.
Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång.
Extra årsmöte skall hållas, om klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna
skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att
särskilda skäl för detta föreligger. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till
styrelsen.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 3 veckor före
mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.
Mom 2 Dagordning
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet
avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Justering av röstlängden
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och
suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för
behandling av årsmötet
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 3 veckor före det år ordinarie
årsmötet hålls.
Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så
beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.
Mom 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får ej ske.
Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat
ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut
fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet
genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen,
behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet
förklaras avslutat.
Mom 4 Närvarorätt m m
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också
rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
SKKs verkställande direktör
Av årsmötet vald ordförande för årsmötet
Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter
Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.
Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 3
veckor före det år ordinarie årsmötet hålles. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket,
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.
Mom 6 Kostnader
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom 4 vid ordinarie och extra
årsmöte.
2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
3. Är någon av dessa medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad
styrelsen.
Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, högst 6 och lägst 4 ordinarie ledamöter samt högst 4 och lägst 2 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för två år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmöte.
Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till
sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att
deltaga i beslut.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens
firma.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att
handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat ansvara för klubbens avelsfrågor bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
avge verksamhetsberättelse till ordinarie årsmöte utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar till revisorerna senast den 30 juni varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK enligt angivet anmälningsdatum det år ordinarie kennelfullmäktige hålles anmäla specialklubbens delegater och suppleanter till SKK senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden i övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Räkenskaper och revision
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen
granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett/två år. Med ett/två år menas tid från det årsmöte då val
skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor
före ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer har rätt, att vid behov, begära få närvara vid styrelsens sammanträde.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall
vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som
behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda
person/personer.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinnämnden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut,
naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan
genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda
avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till
täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära
betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke
genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om
sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 15 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger
yttrande enligt § 7, mom. 2 punkt 17.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie
årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst
ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

§ 16 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att
användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1
och 2.


Noteringstexter:
§ 1, Mål

1: a att-satsen kan anpassas efter rasernas användningsområde.
§ 2, Verksamhet
Punkten 6 kan anpassas efter rasernas användningsområde.
§ 3, Medlemskap
Tillägg eller inskränkningar i ungdomsmedlems rättigheter skall regleras i avtalet med Sveriges Hundungdom.
§ 4, Medlemsavgift
Om ytterligare medlemskategorier finns i klubben skall dessa regleras i stadgarna.
§ 6, Organisation
För bildande av lokalavdelningar kan även den ordningen gälla att det är årsmötet som skall besluta.
§ 7, mom 4, Röstning
Om klubben vill tillämpa fullmaktsröstning skall detta regleras i stadgarna.
§ 8, mom 1 och § 10 Valberedning.
För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid första årsmötet:
Hälften av de ordinarie ledamöterna på ett år
En ledamot i valberedning på ett år
§ 9, Räkenskaper och revision
I klubb med betydande omsättning bör en av revisorerna vara auktoriserad.
§ 11, Protokoll
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt t.ex. publiceras på hemsida eller i klubbens tidning, i klubblokal eller
rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.